Integritetspolicy (GDPR)

 1.  Allmänt

  I denna Integritetspolicy redogör vi närmare för hur AB Gamla Jernboden (”Bolaget”) behandlar personuppgifter om dig i egenskap av att du representerar ett företag som i sin tur är kund/leverantör eller potentiellt blivande kund/leverantör hos Bolaget.

 2. Personuppgiftsansvarig

  2.1  Anders Nöjd är personuppgiftsansvarig för Personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 3. Vår behandling av dina personuppgifter (gäller för befintliga kunder/leverantörer)

  1.1  Information som du eller det företag du representerar ger till oss

  Information om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från det företag du representerar i samband med att det företag du representerar gör affärer med Bolaget. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

   Kategorier av personuppgifter  Ändamål Laglig grund
  • [Namn]
  • [Befattning]
  • [Telefonnummer]
  • [E-postadress]
  • [Adress till arbetsplatsen]  Kunna hålla kontakten med en representant för företaget avseende när t.ex. leverans av varor eller tjänster ska ske. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden/leverantören, d.v.s. företaget som du som företagsrepresentant representerar.
  • [Namn]
  • [Personnummer*]
  • [Befattning]
  • [Telefonnummer]
  • [E-postadress]
  • [Adress till arbetsplatsen]
  • [Fakturaadress*]


  Uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav.

  Finansiella krav

  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Bolagets rättsliga förpliktelser.

  (* gäller enskilda eller privata fakturakunder)
  • [Namn]
  • [Befattning]
  • [Telefonnummer]
  • [E-postadress]
  • [Adress till arbetsplatsen]  Möjliggöra marknadsföring och kund/leverantörs-analyser.

  Behandlingen är nödvändig för att Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sina varor och andra liknande varor till företaget som du som företagsrepresentant representerar (en så kallad intresseavvägning).

   


 4. Vår behandling av dina personuppgifter (gäller för potentiella kunder/leverantörer)


  4.1 Information vi samlar in om dig

  Om vi anser att det företag du representerar är en potentiellt framtida kund/leverantör kan vi samla in uppgifter om dig som företagsrepresentant. Informationen vi samlar in om dig hämtar vi då från öppna källor såsom ex. hemsidan för det företag du representerar eller bolagsverket. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

   Kategorier av personuppgifter  Ändamål  Laglig grund
  • [Namn]
  • [Befattning]
  • [Telefonnummer]
  • [E-postadress]
  • [Adress till arbetsplatsen]
  Möjliggöra marknadsföring och kund/leverantörs-analyser. Behandlingen är nödvändig för att Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sina varor och andra liknande varor till företaget som du som företagsrepresentant representerar (en så kallad intresseavvägning).

         

 5. Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

  Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

         

 6. Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?

  Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part enligt tabellen nedan.


   Tredje part  Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
  Andra bolag inom Bolagets kedjatillhörighet och anlitade marknadsföringsbolag Centrala funktioner såsom marknadsföring sköts inte av Bolaget direkt, utan av andra bolag inom Bolagets kedjetillhörighet och av anlitade marknadsföringsbolag. Av den anledningen kan personuppgifter behöva överföras till andra bolag som Bolaget anlitar.


  Leverantör av molntjänst Bolaget lagrar sin information i en molntjänst, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantören (Microsoft) av den molntjänsten.


  Myndigheter Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.


  Avyttring För det fall Bolaget avser att överlåta hela eller delar av Bolagets verksamhet kan personuppgifter komma att lämnas ut till en potentiell köpare.

    

 7. Överföring av personuppgifter till tredjeland

  7.1 Bolaget kommer inte att överföra dina personuppgifter till något land utanför EU/EES.

   

 8. Dina rättigheter

  8.1 Bolaget ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

  8.2 Bolaget kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

  8.3 Du har rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Bolaget kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 6 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt 8. 

  8.4 Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

  8.5 Om du inte vill att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till Bolaget. När Bolaget har mottagit din anmälan kommer Bolaget att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.

  8.6 Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Bolaget om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt 8.

  8.7 Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående Bolagets behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 9. Skyddet av dina personuppgifter

  Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Bolaget har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna Integritetspolicy.

   Kontaktinformation

  Tveka inte att kontakta Bolaget om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

  Bolagets kontaktinformation:

  AB Gamla Jernboden

  556062–4230
  Omloppsvägen 13
  372 52 Kallinge
  0457-47 29 90
  butiken@gamlajernboden.se